Ukończyliśmy prace nad zaprojektowaniem oraz wdrożeniem Internetowej Platformy Incydentów, Kradzieży i Dewastacji infrastruktury technicznej. Projekt realizowany był na podstawie zawartej w 2015 roku umowy z Fundacją na rzecz Przeciwdziałania Kradzieży i Dewastacji Infrastruktury, powstałej w ramach Memorandum o współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawiskom kradzieży i dewastacji infrastruktury, będącego inicjatywą trzech urzędów regulacyjnych: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Transportu Kolejowego, która połączyła przedsiębiorców z sektorów telekomunikacyjnego, energetycznego i kolejowego. Aplikacja ma na celu wykazywanie aktualnych danych na temat skradzionej bądź zdewastowanej infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej i kolejowej. Serwis będzie narzędziem, które ma ułatwić naświetlenie ogromu skali kradzieży i dewastacji infrastruktury w kraju. Ułatwi współpracę rzeczników prasowych firm i urzędów będących sygnatariuszami Memorandum z mediami. Będzie dostępny dla Policji i Sądów. Zobrazuje problem politykom pracującym nad aktami prawnymi mogącymi zmniejszyć skalę zjawiska.

UKE

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej Narzędzie Pomiarowo-Kontrolne (NPK), służące do oceny parametrów sieci szerokopasmowych. Nasze rozwiązanie dedykowane jest przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, jednostkom samorządu terytorialnego i administracji publicznej, a także przedsiębiorcom uczestniczącym w budowie e-usług publicznych, tworzącym treści cyfrowe w Internecie oraz użytkownikom treści cyfrowych dostępnych w Internecie szerokopasmowym.

Kluczową zaletą NPK jest połączenie najwyższej dokładności pomiarów z w pełni scentralizowanym i zautomatyzowanym zarządzaniem elementami systemu. Nasze urządzenia pomiarowe posiadają funkcjonalność i dokładność porównywalną do najlepszych na rynku laboratoryjnych urządzeń pomiarowych. Równocześnie wykonywane za ich pomocą pomiary są zarządzane w sposób automatyczny, co pozwala na optymalizację pomiarów i procesu przetwarzania wyników. Dzięki tym zaletom narzędzie NPK przewyższa inne dostępne na rynku narzędzia pomiarowe. Opracowano i zaimplementowano algorytmy pomiarów parametrów RTD, MDR, Jitter, PLR, DNS.

W ramach projektu zostały przygotowane aplikacje pomiarowe dostępne na wszystkie popularne platformy sprzętowe stacjonarne oraz mobilne m.in.: Windows, Linux, MAC OS, Android, Windows Phone, ios.  W ramach produkcji oprogramowania zastosowaliśmy technologie: Eclipse, Java FX 8, ObjectiveC, Apache Maven 3, Java2EE, Spring 4.1.4, Spring Security 3.2.5, Spring JDBC 4.1.4, JavaServer Faces (JSF 2.2), C#, Java SE.