Obiekty światowego dziedzictwa pod jednym szyldem?

z Brak komentarzy

Do połowy czerwca ma powstać w Tarnowskich Górach organizacja, która w sposób formalny będzie zarządzała wszystkimi atrybutami wpisanymi w lipcu 2017 r. na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Taka propozycja została wysunięta na spotkaniu Komietetu Sterującego, do którego doszło 25 stycznia w sali sesyjnej tarnogórskiego ratusza. W ciągu kilku tygodni mają zostać wypracowane konkretne rozwiązania prawne.

Komitet Sterujący to zespół o charakterze konsultacyjno-doradczym.  W jego skład wchodzą przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za realizację konwencji światowego dziedzictwa UNESCO, przedstawiciele służb ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz przedstawiciele władz lokalnych i właścicieli.  Funkcjonuje od listopada 2016 r. Od tamtej pory formalnie realizuje plan zarządzania dla “Kopalni ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach”.  Póki co działa na zasadzie porozumienia między stronami.

Aby móc sprawnie zarządzać dziedzictwem światowym oraz skutecznie je promować, należy powołać organizację, która będzie miała swoje biuro, budżet, odpowiednią kadrę i koordynatora. Taką propozycję wysunęły włądze Tarnowskich Gór.  Ich zdaniem w grę wchodzi utworzenie stowarzyszenia lub lokalnej organizacji turystycznej.  Jednym z argumentów jest kwestia pozyskiwania środków. Konkretne rozwiązania prawne mają zostać opracowane w ciągu kilku tygodni. 

Zdaniem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego najlepszym wyjściem dla funkcjonowania Komitetu Sterującego jest powołanie stowarzyszenia, które będzie miało swoich członków, biuro i będzie mogło w sposób sformalizowany lepiej i sprawniej zarządzać dziedzictwem. Urząd Marszałkowski realizuje w imieniu Skarbu Państwa zadania związane z podziemiami górniczymi, a więc de facto z wiekszością dobra wpisanego na Listę UNESCO i może utworzyć stowarzyszenia razem z innymi podmiotami.

Do uczestnictwa w nowym organie, który powstanie zobowiązało się Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, które zarządza flagowymi obiektami poprzemysłowymi regionu – Zabytkową Kopalnią Srebra oraz Sztolnią Czarnego Pstrąga. Podczas spotkania przypomniano, że organizacja ta zainicjowała cały proces wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO i do tej pory koordynuje te prace. SMZT stara się o pozyskiwanie środków zewnętrznych, ale jest często orzucane we wnioskach. Powodem jest traktowanie SMZT jak zwykłego Stowarzyszenia. Nie zwraca się uwagi na to czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i jakimi obiektami zarządza. 

W czasie posiedzenia rozmawiano również o konieczności aktualizacji planu zarządzania o nowe działania. Rekomendacje Komitetu Światowego Dziedzictwa są takie, aby nastapiła formalna ochrona wszystkich obszarow wpisanych na Listę UNESCO, a także rozszerzony został wpis o wieżę ciśnień przy ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach. Nie bez znaczenia jest także połączenie dwóch obszarów charakterystycznych (A5 i A4) tj. Stacji Wodociągowej Staszic (kluczowy obiekt z 28 atrybutów) i Krajobrazu Pogórniczego z XIX w.

Należy również zadbać o wpisy do rejestru zabytków: Krajobrazu Pogórniczego Srebnej Góry leżącego na granicy Tarnowskich Gór i Bytomia, Parku Kunszt, gdzie znajdują się ślady początków industrializacji Górnego Śląska i wspomine wyżej łąki pogórnicze przy Stacji Wodociągowej Staszic. Trzeba także doprowadzić do wpisu do rejestru zabytków wieży ciśnień,jako części zakładu wodociągowego PWiK.

W rekomendacjach Komitetu Światowego Dziedzictwa jest także inwentaryzacja podziemi. Należy w tym zakresie współpracować z Wyższym Urzędem Górniczym i Centralną Stacją Ratonictwa Górniczego. 

Zgodnie z wytycznymi Generalnej Konserwator Zabytków dotyczącymi monitoringu miejsc światowego dziedzictwa, Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa mają obowiązek prowadzenia doraźnej i okresowej kontroli miejsc światowego dziedzictwa. Dotyczy to efektywności zarządzania. To pierwszy krok, który pozwoli uregulować pozostałe kwestie związane z zarzadzaniem miejscami światowego dziedzictwa.

Poszczególni członkowie Komitetu Sterującego zdali raporty z prowadzonych działań w ich obiektach. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu poinformowało o harmonogramie prac na wylocie Sztolni Głębokiej Fryderyk (MGW zarządza finalnym odcinkiem sztolni), gdzie likwidowane będzie zapadlisko oraz nastąpi konserwacja bramy gwarków. To duży projekt o wartości ponad 3,5 mln zł, realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Urząd Miasta Tarnowskie Góry dokonał zamiany terenu, na którym znajduje się jeden z atrybutów – szyb maszynowy 22, tzw. Karlik. Dzięki temu będzie można wdrożyć plan konserwatorski kamiennej struktury budynku nadszybia. Z kolei na hałdzie popłuczkowej jest realizowany projekt odtworzenia muraw galmanowych, czyli specjalnej roślinności, która rośnie na terenach poprzemysłowych. Jeżeli chodzi o Park Miejski, jest gotowa dokumentacja dotycząca jego rewaloryzacji. Obecnie trwa poszukiwanie źródeł dofinansowania.

SMZT przypomniało o prowadzonym przez firmę zewnętrzną projekcie utworzenia szlaku kulturowego miejsc światowego dziedzictwa dla Tarnowskich Gór, Bytomia i Zbrosławic i strategii rozwoju marketingowego. Trwają obecnie prace koncepcyjne prowadzone przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej dotyczące stworzenia wizualizacji zagospodarowania okolic wylotu Sztolni Głębokiej Fryderyk oraz Stacji Wodociągowej Staszic. Efekty mają zostać pokazane na następnym spotkaniu Komitetu Sterującego, które odbędzie się w drugiej połowie czerwca.

Copyright © 2021 Kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach