Deklaracja dostępności Unesco

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej unesco.tarnowskiegory.pl

Dane teleadresowe jednostki:

 • Adres 42-600 Tarnowskie Góry, Rynek 4
 • Telefony (32) 39-33-600, 39-33-601
 • Fax (32) 39-33-602, 39-33-609
 • E-mail sekretariat@tarnowskiegory.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-20-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miejski w Tarnowskich Górach i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie podmiotowej unesco.tarnowskiegory.pl

Strona internetowa www.unesco.tarnowskiegory.pl spełnia założenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnościami (Dz.U. 2012, poz 1169)

 1. Strona www.unesco.tarnowskiegory.pl została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0. poziom AA
 2. Strona posiada możliwość odczytania przez program dla osoby z niepełnosprawnością wzroku. Informacje publikowane na stornie są możliwe do odnalezienie i odczytania za pomocą klawiatury. Wyjątkiem są elementy, które zwyczajowo nie mogą być wykonane klawiaturą (np. rysunek odręczny)
 3. Strona jest dostępna w przeglądarkach i na urządzeniach z włączoną obsługą CSS.
 4. Stronę da się znacząco powiększyć narzędziami przeglądarki i z poziomu strony. Powiększona strona nie gubi treści
 5. Strona posiada kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść stosunek jasności tekstu do tła 4,5 do 1
 6. Wszystkie pliki multimedialne są dostępne lub udostępniane w postaci alternatywnej – posiada opis tekstowy audiodeskrypcji
 7. Wszystkie tytuły strony i podstrony są unikalne
 8. Wszystkie odnośniki na stronie internetowej są unikalne

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-10-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Piotr Korab
e-mail: p.korab@tarnowskiegory.pl
Telefon: 32/ 39 33 848

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.