Wizja Unesco

Wierzymy, że poprzez ochronę, konserwację i prezentację wyjątkowej powszechnej wartości Kopalń rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach pamięć o dokonaniach naszych przodków pozostanie żywa, a pozostawione nam dziedzictwo będziemy mogli przekazać w posiadanie kolejnych pokoleń miłośników ziemi tarnogórskiej w jak najpełniejszej formie.

Dołożymy wszelkich starań, aby dzielić się i propagować tę wizję oraz włączyć wszystkich mieszkańców w działania dotyczące zachowania, ochrony, konserwacji i interpretacji ich dziedzictwa.

We wszystkich działaniach dotyczących dziedzictwa dążymy do osiągnięcia efektów w trzech głównych kategoriach: dziedzictwo, ludzie i społeczności.

Efekty dla dziedzictwa

Działania pomogą w utrzymaniu i kształtowaniu dziedzictwa w Tarnowskich Górach. Mogą one tchnąć nowe życie w zaniedbane miejsca i krajobrazy, a także zainspirować społeczność do utrwalenia swoich historii i dzielenia się nimi.

Dziedzictwo będzie lepiej zarządzane
Wprowadzimy wyraźne ulepszenia sposobu zarządzania dziedzictwem. Mogą one obejmować realizację planów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem, zapewnienie dodatkowych pracowników i innych potrzebnych zasobów lub bardziej efektywne wykorzystanie zasobów przez interesariuszy.

Skąd będzie wiadomo, co zostało osiągnięte?
Dzięki rezultatom ulepszeń będzie można pokazać, że zarządzane dziedzictwo posiada w długofalowej perspektywie silną pozycję oraz, tam gdzie to właściwe, lepszą sytuację finansową. Ulepszenia związane z zarządzaniem dziedzictwem mogą także oznaczać, że jesteśmy w stanie znacznie lepiej spełnić wymagania i obowiązki wynikające ze statusu światowego dziedzictwa.

Dziedzictwo będzie w lepszym stanie
Zostanie poprawiony stan fizyczny dziedzictwa. Może to być wynikiem prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych oraz innych zgodnych z przyjętymi standardami prac zapobiegających dalszemu pogorszeniu się stanu dziedzictwa w odniesieniu do krajobrazu, budynków, wyposażenia, czy archiwaliów. Ulepszenia mogą także wynikać z nowych prac, np. zorganizowania dostępu do wcześniej zaniedbanych obiektów i obszarów.

Skąd będzie wiadomo, co zostało osiągnięte?
Poprawa zostanie oceniona zgodne ze standardami stosowanymi przez ekspertów zawodowo zajmujących się dziedzictwem i ogólnymi wytycznymi od innych osób, np. informacjami zebranymi przy pomocy ankiet skierowanych do odwiedzających lub okolicznych mieszkańców.

Dziedzictwo będzie dobrze interpretowane i objaśniane
Pojawią się bardziej zrozumiałe objaśnienia lub nowe i ulepszone narzędzia ułatwiające odwiedzającym lepsze rozumienie dziedzictwa, korzystanie z niego i zdobywanie ciekawszych doświadczeń. Nowe, międzynarodowe znaczenie naszego dziedzictwa będzie podstawą prezentowanych narracji. Środki przekazu mogą obejmować nowe wystawy w muzeum; aplikację na smartphone’a zawierającą informacje dotyczące bioróżnorodności i georóżnorodności krajobrazu; pogadanki lub wycieczki po historycznych obiektach; przystępny przewodnik po historycznym kompleksie industrialnym; lub informacje o archiwach dostępne online.

Skąd będzie wiadomo, co zostało osiągnięte?
Odwiedzający i użytkownicy powiedzą nam, czy sposób interpretacji i informowania ma wysoką jakości, jest łatwy w korzystaniu oraz odpowiada na ich potrzeby i zainteresowania oraz czy poszerza ich wiedzę i uprzyjemnia odbiór dziedzictwa.

Dziedzictwo będzie lepiej rozpoznane, opisane i zinwentaryzowane
Dziedzictwo miejsca, w warstwie materialnej i niematerialnej, zostanie poddane interdyscyplinarnym badaniom, a wyniki tych badań zostaną upowszechnione. Może to obejmować identy? kację miejsca lub kolekcji, które są istotne dla danej społeczności i udostępnianie informacji o nich; dokumentowanie języków lub dialektów; nagrywanie wspomnień różnych osób (przekazy ustne); badanie gatunków lub siedlisk i udostępnianie danych na ich temat (z uwzględnieniem wrażliwości niektórych danych); katalogowanie i tworzenie cyfrowych kopii dokumentów archiwalnych; dokumentowanie budynku lub stanowiska archeologicznego; dokumentowanie zwyczajów lub tradycji miejsca lub społeczności.

Skąd będzie wiadomo, co zostało osiągnięte?
Dziedzictwo, które było wcześniej ukryte, niezbyt dobrze znane lub niedostępne będzie teraz do dyspozycji społeczeństwa w taki lub inny sposób; odwiedzający lub użytkownicy powiedzą nam, czy jest to ważna część naszego dziedzictwa i czy ją cenią.

Efekty dla ludzi

Ludzie ze wszystkich społeczności powinni móc zobaczyć obecność własnego dziedzictwa w lokalnej, narodowej i międzynarodowej narracji. Projekty mogą zmotywować młodych ludzi do nauki i zaangażowania się w działania związane z dziedzictwem. Umożliwią także odbycie dającego spełnienie wolontariatu, a także rozwinięcie umiejętności. Stworzą one tysiące sposobów na spędzenie ciekawego dnia poza domem.

Rozwijanie umiejętności
Poszczególne jednostki (lub osoby) zdobędą umiejętności, dzięki którym będzie można lepiej opiekować się dziedzictwem, sprawniej nim zarządzać, rozumieć je lub się nim dzielić (m. in. umiejętności
związane z komunikacją, nauczaniem/szkoleniami, konserwacją, cyfryzacją oraz zarządzaniem projektem). Zorganizowane szkolenia będą obejmować nieformalny program edukacyjny (mentoring),
szkolenia w czasie pracy lub krótkie, zewnętrzne kursy.

Skąd będzie wiadomo, co zostało osiągnięte?
Osoby zaangażowane w projekty, a w tym personel i ochotnicy, będą mogli wykazać się kompetencjami w zakresie nowych, określonych umiejętności oraz jeżeli to konieczne uzyskają nowe nieformalne kwalifikacje.

Ludzie poznają nasze dziedzictwo
Ludzie poszerzą swoją wiedzę i zrozumienie dziedzictwa, ponieważ będą mieli możliwość doświadczać go w sposób zgodny z potrzebami i zainteresowaniami.

Skąd będzie wiadomo, co zostało osiągnięte?
Dorośli, dzieci i młodzież uczestniczący w projektach, odwiedzający miejsce lub angażujący się w inny sposób, np. za pomocą technologii cyfrowej, będą mogli powiedzieć, czego dowiedzieli się o dziedzictwie oraz w jaki sposób takie doświadczenie wpłynęło na nich i ich życie. Będą także mogli opowiedzieć, co zrobią z tą wiedzą; np. podzielą się nią z innymi ludźmi, wykorzystają ją w życiu zawodowym lub społecznym, albo podejmą dalszą naukę.

Ludzie zmienią swoje nastawienie i/lub zachowanie
Ludzie maja różne zdania na temat dziedzictwa lub własnej społeczności. Zmienią swoje nastawienie w życiu codziennym lub zostaną zmotywowane do podjęcia jakiejś formy działania.

Skąd będzie wiadomo, co zostało osiągnięte?
Będzie można wykazać, że zmiany te zachodzą jako rezultat ich uczestnictwa w naszych projektach oraz dzięki otrzymanym informacjom zwrotnym. Na przykład niektórzy ludzie mogą w inny sposób postrzegać znaczenie bioróżnorodności lub wkładu młodych osób w życie społeczności; inni mogli zacząć już prace konserwatorskie lub zaprzestać korzystania w nieodpowiedni sposób z zabytkowych obiektów i obszarów. Mogli również dołączyć do grupy ds. zarządzania w organizacji partnerskiej, zdecydować się na karierę związaną z dziedzictwem lub dołączyć do innych projektów społecznych.

Ludzie spędzą miło czas
Osoby biorące udział w projektach stwierdzą, że jest on przyjemny, ciekawy i satysfakcjonujący. Ludzie będą mogli spędzić miło czas dzięki oferowanemu powitaniu, dobrej obsłudze klienta oraz posiadaniu odpowiednich zasobów i wyposażenia dla ludzi zaangażowanych w działania związane z dziedzictwem.

Skąd będzie wiadomo, co zostało osiągnięte?
Ludzie poinformują nas, czy byli zadowoleni z możliwości interakcji społecznych; podobało im się, że są częścią zespołu, który coś osiągnął; cieszyli się z przyswajania nowych informacji dotyczących
dziedzictwa; oraz że mogli cieszyć się z własnych osiągnięć. Dorośli, dzieci i młodzież zaangażowani w projekty powiedzą, czy ich wizyta spełniła lub wręcz przewyższyła ich oczekiwania; czy podobało im się na tyle, że znowu przyjadą lub ponownie wezmą udział; lub czy będą zachęcać innych do zaangażowania się.

Ludzie będą mogli włączyć się w wolontariat
Osoby poświęcą swój czas i talent oraz stwierdzą, że jest to satysfakcjonujące doświadczenie. Poświęcą swój czas na działania na wszystkich poziomach – od lidera projektu i zarządzania do pomocy w organizacji wydarzeń lub stworzenia strony internetowej.

Skąd będzie wiadomo, co zostało osiągnięte?
Wolontariusze będą mogli osiągnąć osobiste korzyści, niezależnie od ich doświadczenia i poziomu zaangażowania. Mogą one obejmować: nowe umiejętności; większą pewność siebie; poczucie celu; lepsze samopoczucie; uczucie, że zrobiło się coś dla dziedzictwa i społeczeństwa; lub wpływanie na powodzenie projektu i na sposób, w jaki społeczność go odbiera.

Efekty dla społeczności

Dziedzictwo stanowi centrum przemysłu turystycznego, przyciąga zagranicznych gości i inwestycje w lokalną gospodarkę. Projekty dotyczące dziedzictwa mogą ponownie ożywić zaniedbane okolice, tworząc tętniące życiem miejsce do pracy i życia. Mogą także zwiększyć prawdziwe poczucie wspólnoty.

Zostanie zmniejszony wpływ na środowisko
Trzeba będzie zminimalizować wpływ na środowisko w przypadku naszego dziedzictwa i miejsc oraz jeżeli to możliwe zmniejszyć go poniżej obecnych lub wyjściowych wartości w zakresie kluczowych kwestii czyli zużycia energii i wody oraz transportu gości. Jeżeli projekty są działaniami terenowymi, będzie możliwość wpłynięcia na poziom bioróżnorodności (siedliska i gatunki), oraz poprawę stanu fizycznego siedlisk tych miejsc.

Skąd będzie wiadomo, co zostało osiągnięte?
Pod koniec trwania projektów zostanie złożony raport na temat wykorzystania zasobów. Będzie można wykazać zmniejszenie emisji dwutlenku węgla generowanej przez obiekt.

Więcej osób z różnych środowisk zaangażuje się w działania związane z dziedzictwem
Więcej osób zaangażuje się w działania związane z dziedzictwem, a grupa odbiorców będzie bardziej zróżnicowana niż przed rozpoczęciem projektów. Zmiany zajdą jako bezpośredni efekt projektów, w szczególności prac nad rozwojem grup odbiorców oraz konsultacji społecznych, poprzez zbieranie i analizowanie informacji o ludziach uczestniczących w działaniach związanych z dziedzictwem – oraz tych,którzy tego nie robią – przed rozpoczęciem projektów, podczas ich trwania i po zakończeniu.

Skąd będzie wiadomo, co zostało osiągnięte?
Będzie można wykazać, że zmienił się profil odbiorców; na przykład, że obejmuje teraz osoby w różnym wieku, różnych narodowości i z innych środowisk społecznych; więcej osób niepełnosprawnych; lub grup ludzi, którzy nigdy wcześniej nie angażowali się w działania związane z dziedzictwem. Będzie można również przedstawić o ile większa liczba osób odwiedza obiekt oraz jak różni ludzie pojawiają się, uczestniczą w działaniach lub są wolontariuszami zarówno podczas trwania projektów jak i po ich zakończeniu.

Dana miejscowość/ okolica stanie się lepszym miejscem do życia, pracy i odwiedzin
Zwiększy się jakość życia mieszkańców, a okolica ogólnie stanie się bardziej atrakcyjna. Dzięki poprawie wyglądu obszarów dziedzictwa lub zwiększeniu możliwości, jakie przewidziano dla mieszkańców i turystów, związanych ze zwiedzaniem, korzystaniem, angażowaniem się lub po prostu cieszeniem się z dziedzictwa, mieszkańcy będą świadczyć, że są bardziej dumni z regionu lub mają większe poczucie przynależności.

Skąd będzie wiadomo, co zostało osiągnięte?
Członkowie społeczności będą mówić o większym poczuciu podzielanego rozumienia dziedzictwa. Odwiedzający miejsca dziedzictwa potwierdzą także, że poprawa okolicy nastąpiła bezpośrednio w wyniku zrealizowanych projektów oraz opowiedzą, co w nim cenią.

Nastąpi pobudzenie lokalnej gospodarki
Będzie dodatkowy przychód dla lokalnych firm lub pojawią się nowe firmy w okolicy. Będzie można wykazać, że projekty korzystnie wpłynęły na lokalną gospodarkę. Stanie się tak, dlatego że dotacje zostaną wydane w okolicy, ponieważ pojawi się więcej turystów w regionie lub dzięki zorganizowaniu dodatkowych pomieszczeń dla firm, które przeniosły się w te okolice lub rozszerzyły swoją działalność, niewykluczone, że pojawią się nowe miejsca pracy.

Skąd będzie wiadomo, co zostało osiągnięte?
Będzie można wykazać, że zmiany bezpośrednio wynikają ze zrealizowanych projektów, wykorzystując informacje na temat stanu lokalnej gospodarce przed ich rozpoczęciem i po zakończeniu uzyskanych od organizacji takich jak władze lokalne oraz organizacje turystyczne.

Nasza organizacja będzie bardziej prężna
Nasza organizacja będzie miała większą zdolność do przeciwstawienia się zagrożeniom i dostosowania się do zmieniających się okoliczności oraz zapewnienia bezpiecznej przyszłości. Możliwe będzie osiągnięcie większej odporności dzięki lepszemu zarządzaniu i większemu zaangażowaniu ze strony mieszkańców w organizację; lepszym umiejętnościom związanym z zarządzaniem i umiejętnościom personelu; nowym źródłom wiedzy i porad; oraz partnerskiej pracy polegającej na wspomaganiu się (usługi, personel i zasoby).

Skąd będzie wiadomo, co zostało osiągnięte?
Pojawią się nowi wolontariusze, którzy pogłębią zdolności i umiejętności; lub nowe źródła przychodu dzięki działalności komercyjnej, fundacjom lub nowym programom pozyskiwania funduszy. Będzie można wykazać, że organizacja jest silniejsza i posiada lepsze widoki na przyszłość dzięki zmianom wykonanym w ramach projektów.